Ukrainian English Russian

 

    Важливою подією для наукової спільноти, на при кінці травня, стало проведення 25-26 травня Приазовським державний технічний університет Міжнародної науково-практичної конференцію "Цифрова економіка як фактор стійкого розвитку" в рамках проекту «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» (DigEco). З боку Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в конференції взяли участь професори Лілія Філіпішина, Лариса Гришина, доценти Ігор Тарасов, Ірина Жувагіна, Наталія Мігай, Ірина Хмарська, Сергій Анастасенко, Марина Ковалик, старший викладач Ігор Капура, викладач Марина Гордієнко.  

     Такі наукові заходи дозволять консолідувати зусилля наукової громадськості й практичного досвіду для розвитку цифрової економіки України та країн-партнерів з урахуванням досвіду європейських країн.

    Пленарне засідання конференції включило в себе не тільки доповіді провідних науковців у галузі економічної науки, але і стейкхолдерів – представників компаній, які є зацікавленими в професійності майбутніх випускників університетів. Був зроблений наголос на тому, що діджиталізація економіки – це не просто один з можливих шляхів її розвитку, а об'єктивний процес в глобальному суспільстві. Пандемія COVID-19 показала, що саме діджиталізація економіки виступає тим фактором, який може врятувати фінансову і соціальну систему від ймовірного хаосу. Тому необхідно якомога швидше і ефективніше провадити цей процес, вирішуючи такі питання, як "білі плями" в законодавстві, автоматизація процесів, підготовка висококваліфікованих кадрів тощо. На ці завдання спрямований грантовий проект DigEco, в якому є залученими викладачі НУК та Первомайської філії. Наше завдання – забезпечити випуск таких спеціалістів в економічній галузі, які б змогли успішно працювати в новій, діджиталізованій реальності економічних процесів різного масштабу. Тому конференція "Цифрова економіка як фактор стійкого розвитку"стала важливою віхою не тільки в роботі міжнародного проекту DigEco, але і в рамках подальшої плідної роботи викладачів ПФ НУК зі студентами та абітурієнтами.

Інформація підготовлена професором Філіпішиною Л.М.

 

International meeting of scientists of the DigEco consortium in the framework of the ERASMUS + project

     An important event for the scientific community at the end of May was the holding of the International Scientific and Practical Conference "Digital Economy as a Factor of Sustainable Development" by Priazovsky State Technical University on May 25-26 within the project "Digitalization of the Economy as an Element of Sustainable Development of Ukraine and Tajikistan" (DigEco ). Professors Lilia Filipishyna, Larysa Hryshyna, associate professors Ihor Tarasov, Iryna Zhuvagina, Natalia Mihai, Iryna Khmarska, Serhiy Anastasenko, Maryna Kovalik, senior lecturer Igor Kapulyk and senior lecturer Ihor Kapuk took part in the conference on behalf of the Pervomaisk branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding.

     Such scientific events will allow to consolidate the efforts of the scientific community and practical experience for the development of the digital economy of Ukraine and partner countries, taking into account the experience of Europe.

     The plenary session of the conference included not only reports of leading scientists in the field of economics, but also stakeholders - representatives of companies who are interested in the professionalism of future university graduates. Emphasis was placed on the fact that the digitalization of the economy is not just one of the possible ways of its development, but an objective process in global society. The COVID-19 pandemic has shown that the digitalization of the economy is the factor that can save the financial and social system from possible chaos. Therefore, it is necessary to carry out this process as quickly and efficiently as possible, resolving such issues as "white spots" in the legislation, automation of processes, training of highly qualified staff, etc. The DigEco grant project is aimed at these tasks, in which teachers from NUS and the Pervomaisk branch are involved. Our task is to ensure the release of such specialists in the economic field who would be able to work successfully in the new, digitalized reality of economic processes of various scales. Therefore, the conference "Digital Economy as a Factor of Sustainable Development" became an important milestone not only in the work of the international project DigEco, but also in the further fruitful work of teachers of PF NUS with students and applicants.

The information was prepared by Professor Filipishina L.M.

Наукове досягнення викладачів кафедри Економіки і організації виробництва
 
Викладачами кафедри економіки і організації виробництва проф.. Філіпішиною Л.М, проф.. Гришиною Л.О., доц.. Жувагіною І.О., доц.. Хмарською І.А., доц.. Мігай Н.Б. спільно з науковцями інших країн видано англомовний підручник «Штучний інтелект як основа розвитку цифрової економіки» (Artificial intelligence as a basis for the development of the digital economy) видавництва OKTAN PRINT (м. Прага Чехія). 
У підручнику розкриваються актуальні теми становлення і розвитку штучного інтелекту, його впливу на функціонування ринку фінансових послуг, зміну профілю ринку праці, майбутнє охорони здоров’я, промисловості тощо. 
Це наукове видання є результатом плідної праці наших викладачів та сприяє підвищенню іміджу навчального закладу на міжнародному рівні.
 

 

Шановні учасники Міжвузівської студентської науково-практичної конференції!

Дозвольте привітати вас з початком роботи  заходу, який  є важливою подією в житті Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Основною метою конференції є надання можливості здобувачам вищої освіти продемонструвати результати досліджень, запропонувати власне бачення вирішення різнопланових проблем розвитку України в умовах сьогодення.

Висловлюємо подяку всім учасникам та бажаємо успіхів, творчої наснаги та невтомності в проведенні наукових досліджень. Нехай Ваші успіхи надихають на нові звершення та здобутки! 


Програма конференції:

Індекс євроінтеграційного економічного поступу Миколаївської області 2014-2019 рр.

   Днями науковці кафедри економіки і організації виробництва ПФ НУК професор, завідувач кафедри Гришина Л.О., професор Філіпішина Л.М., доценти Хмарська І.О. та Мігай Н.Б. ГО долучились до презентації  та обговорення ГО «Центр інноваційного розвитку територій», який спільно з Поліським Фондом міжнародних та регіональних досліджень» за сприяння Програми «МАТRA» Посольства Королівства Нідерландів в Україніпредставив результати комплексного дослідження інтеграції областей до європейського економічного простору за 2014-2019 рр. У результаті дослідження, Миколаївська область зайняла 19 місце у загальнонаціональному рейтингу.

 

 Динаміка результатів Миколаївщини за зазначений період виглядає наступним чином:

 


   

Дослідники відмітили, що починаючи з 2014 року, місцевими органами публічної адміністрації було створено вигідне середовище для реалізації проєвропейських реформ у торгівельно-економічній сфері та управлінні цим процесом на регіональному рівні. Протягом 2014-2019 рр. Миколаївська область, незважаючи на низькі показники за Субіндексом глибини торгівельно-економічнх зав’язків з ЄС, демонструвала відносно непоганий результат за Субіндексом інституційної підтримки євроінтеграційного поступу регіону.

Інформацію надано Інноваційним центром ПФ НУК, професор Філіпішина Л.М.

    Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у 2020-2021 н.р. проходив на базі Національного університету «Чернігівська політехніка». Первомайську філію НУК імені адмірала Макарова в даному конкурсі представив здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня Мілованов Денис Вікторович. Другий етап другого туру Всеукраїнського конкурсу відбувся 15 квітня 2021 року у вигляді захисту робіт у режимі Zoom-конференції. За результатами оцінювання захисту наукової роботи та з урахуванням середнього балу, який виставили рецензенти під час її рецензування на першому етапі другого туру Мілованов Д.В. здобув перемогу і нагороджений дипломом ІІІ ступеню.

Наразі надійшов підтверджуючий диплом і викладачці Наталії Козицькій за високий рівень підготовки та керівництво науковою роботою переможця.

Нещодавно начальниця відділу по роботі з молоддю Наталія Клименко  зустрілася зі спостерігачем Херсонської групи СММ ОБСЄ в Україні пані Елеонорою Емкіч . Розмова стосувалася рівня активності молоді та жінок в нашому регіоні. Говорили про  політичне й економічне  життя Первомайської громади, а також про вплив ковіду на економіку громади. Особливо представницю ОБСЄ цікавило питання активності молодих людей. Наприкінці розмови домовилися про співпрацю. 

Відділ по роботі з молоддю та міжнародних програм

Бути в курсі студентського життя легко! Приєднуйся до Instagram-сторінки pfnuk_info

Студенти ПФ НУК ім. адм. Макарова днями зустрілися з бізнесменом Миколою Гадицьким. Молоді люди познайомилися з аграрієм,  обговорили питання розвитку бізнесу на теренах Первомайщини та домовилися про співпрацю. Зустріч  проходила в кабінеті молодіжному відділу  ПФ НУК.

Відділ по роботі з молоддю та міжнародних програм

Бути в курсі студентського життя легко! Приєднуйся до Instagram-сторінки pfnuk_info