Ukrainian English Russian

   Важливою подією для наукової спільноти, на при кінці травня, стало проведення 25-26 травня Приазовським державний технічний університет Міжнародної науково-практичної конференцію "Цифрова економіка як фактор стійкого розвитку" в рамках проекту «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» (DigEco). З боку Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в конференції взяли участь професори Лілія Філіпішина, Лариса Гришина, доценти Ігор Тарасов, Ірина Жувагіна, Наталія Мігай, Ірина Хмарська, Сергій Анастасенко, Марина Ковалик, старший викладач Ігор Капура, викладач Марина Гордієнко.  

    Такі наукові заходи дозволять консолідувати зусилля наукової громадськості й практичного досвіду для розвитку цифрової економіки України та країн-партнерів з урахуванням досвіду європейських країн.

   Пленарне засідання конференції включило в себе не тільки доповіді провідних науковців у галузі економічної науки, але і стейкхолдерів – представників компаній, які є зацікавленими в професійності майбутніх випускників університетів. Був зроблений наголос на тому, що діджиталізація економіки – це не просто один з можливих шляхів її розвитку, а об'єктивний процес в глобальному суспільстві. Пандемія COVID-19 показала, що саме діджиталізація економіки виступає тим фактором, який може врятувати фінансову і соціальну систему від ймовірного хаосу. Тому необхідно якомога швидше і ефективніше провадити цей процес, вирішуючи такі питання, як "білі плями" в законодавстві, автоматизація процесів, підготовка висококваліфікованих кадрів тощо. На ці завдання спрямований грантовий проект DigEco, в якому є залученими викладачі НУК та Первомайської філії. Наше завдання – забезпечити випуск таких спеціалістів в економічній галузі, які б змогли успішно працювати в новій, діджиталізованій реальності економічних процесів різного масштабу. Тому конференція "Цифрова економіка як фактор стійкого розвитку"стала важливою віхою не тільки в роботі міжнародного проекту DigEco, але і в рамках подальшої плідної роботи викладачів ПФ НУК зі студентами та абітурієнтами.

Інформація підготовлена професором Філіпішиною Л.М.

 

International meeting of scientists of the DigEco consortium in the framework of the ERASMUS + project

    An important event for the scientific community at the end of May was the holding of the International Scientific and Practical Conference "Digital Economy as a Factor of Sustainable Development" by Priazovsky State Technical University on May 25-26 within the project "Digitalization of the Economy as an Element of Sustainable Development of Ukraine and Tajikistan" (DigEco ). Professors Lilia Filipishyna, Larysa Hryshyna, associate professors Ihor Tarasov, Iryna Zhuvagina, Natalia Mihai, Iryna Khmarska, Serhiy Anastasenko, Maryna Kovalik, senior lecturer Igor Kapulyk and senior lecturer Ihor Kapuk took part in the conference on behalf of the Pervomaisk branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding.

    Such scientific events will allow to consolidate the efforts of the scientific community and practical experience for the development of the digital economy of Ukraine and partner countries, taking into account the experience of Europe.

   The plenary session of the conference included not only reports of leading scientists in the field of economics, but also stakeholders - representatives of companies who are interested in the professionalism of future university graduates. Emphasis was placed on the fact that the digitalization of the economy is not just one of the possible ways of its development, but an objective process in global society. The COVID-19 pandemic has shown that the digitalization of the economy is the factor that can save the financial and social system from possible chaos. Therefore, it is necessary to carry out this process as quickly and efficiently as possible, resolving such issues as "white spots" in the legislation, automation of processes, training of highly qualified staff, etc. The DigEco grant project is aimed at these tasks, in which teachers from NUS and the Pervomaisk branch are involved. Our task is to ensure the release of such specialists in the economic field who would be able to work successfully in the new, digitalized reality of economic processes of various scales. Therefore, the conference "Digital Economy as a Factor of Sustainable Development" became an important milestone not only in the work of the international project DigEco, but also in the further fruitful work of teachers of PF NUS with students and applicants.

The information was prepared by Professor Filipishina L.M.