Ukrainian English Russian

Члени студентського парламенту ПФ НУК ім. адмірала Макарова 

 Президент студентського парламенту

 Роман Олександр

 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Тел.:+380977103071

 Група 40-ПМ-18

 

 Заступник Президента

 Самарін Максим

 Група 37-ТЕ-19

 Голова сектору науки, студентських

 ініціатив, інформаційних технологій 

 та міжнародних зв’язків

 Булгак Дар'я

  Група 27-ТЕ-20

Голова сектору культури та дозвілля

  Щоткін Ілля

  Група 22-ЕП-20

 

 Голова сектору спорту та волонтерства

 Літвиненко Тетяна

 Секретар

 Двуліт Юлія

 Група 27-ТЕ-20

 Основні завдання органів студентського парламенту:

- захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- півпраця з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти;

- пропаганда здорового способу життя.

 

Бути в курсі студентського життя легко! Приєднуйся до Instagram-сторінки pfnuk_info


 

Положення про студентське самоврядування

ПФ НУК ім. адм. Макарова

 

1. Загальні положення 

1.1. Студентське самоврядування ПФ НУК ім. адмірала Макарова (далі – студентське самоврядування) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні ПФ НУК ім. адмірала Макарова (далі – філіі).

1.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування інституту, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів філії незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів філії. Усі студенти мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1.5.1. добровільності, колегіальності, відкритості;

1.5.2. виборності та звітності органів студентського самоврядування;

1.5.3. рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;

1.5.4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», нормативною базою філії, цим Положенням та іншими нормативними актами, прийнятими Конференцією студентів філії або Студентською радою ПФ НУК ім. адмірала Макарова.

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету, філії, а також гуртожитку. 

2. Органи студентського самоврядування філії

2.1 У філії діють такі органи студентського самоврядування: Студентська рада ПФ НУК, очолювана президентом та його заступником. Сектор науки,студентських ініціатив, та міжнародних зв’язків; сектор працевлаштування; сектор спорту та волонтерства; сектор культури та дозвілля. 

2.2. Керівництво  філіїзабезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, тощо;

2.3. Адміністрація має право консультувати та координувати  діяльність органів студентського самоврядування.

3. Функції, права та обов’язки органів студентського самоврядування філії 

3.1. Функції та права органів студентського самоврядування:

3.1.1. беруть участь в управлінні філією у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;

3.1.2. вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу;

3.1.3. беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами;

3.1.4. беруть участь у вирішенні спірних питань, пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;

3.1.5. організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються у філії до органів громадського самоврядування;

3.1.6. організовують процес обрання виборних представників з числа студентів до Вченої ради філії;

3.1.7. вносять пропозиції щодо залучення коштів філії для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

3.1.8. беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов'язані з діяльністю студентського самоврядування;

3.1.9. одержують від адміністрації  об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

3.1.10. складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського самоврядування;

3.1.11. затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування;

3.1.12. затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

3.1.14. оголошують акції протесту; 

3.1.16. беруть участь у роботі стипендіальних комісій;

3.1.17. виконують інші функції, передбачені Законами України та цим Положенням.

3.2. Обов’язки органів студентського самоврядування:

3.2.1. інформують студентів з усіх питань життя філії;

3.2.2. звітують перед студентами філії про виконану роботу;

3.2.3. проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу філії;

3.2.4. проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3.2.5. аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності філії та  звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування у філіїприймаються рішення про:

3.3.1. відрахування студентів філії та їх поновлення на навчання;

3.3.2. переведення осіб, які навчаються у філії за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3.3.3. переведення осіб, які навчаються у філії за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4. поселення осіб, які навчаються у філії, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

3.3.5.затвердження правил внутрішнього розпорядку філіїв частині, що стосується осіб, які навчаються;

3.3.6. діяльність гуртожитку  для проживання осіб, які навчаються у філії;

3.3.7. надання академічної відпустки та продовження академічної відпустки;

3.3.8. надання повторного навчання та індивідуального графіку складання сесії;

3.3.9. оголошення догани студентам та зняття стипендії.

4. Організаційна структура органів студентського самоврядування філії

4.1 Вищим органом студентського самоврядування філії є Конференція студентів  (далі Конференція). На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.2. Конференція студентів філії:

4.2.1.  ухвалює Положення про студентське самоврядування  філії, вносить зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів студентського самоврядування;

4.2.2. заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування та виносить ухвалу щодо їх діяльності;

4.2.3. затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;

4.2.4. затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4.2.5.   затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

4.2.6. обирає Контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування ПФ НУК.

4.2.7 затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів студентського самоврядування на підставі доповіді Виборчої комісії Студентської ради філії.

4.2.8. заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови Студентської ради філії.

4.3. Делегатів на Конференцію студентів філії обирають на конференціях студентів філії/факультету за нормою представництва, яку визначає Студентська рада філії.

4.4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів  філії/факультету.

4.5.Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів філії.

4.6.До складу делегатів Конференції студентів філії  за посадами входять члени Студентської ради філії.

 4.7.Конференцію студентів філії  скликає Студентська рада ПФ НУК за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів філії.

4.8.Конференцію студентів філіїпроводять не рідше одного разу на навчальний рік.

4.9. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати її проведення.

4.10. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.11.Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.12.Конференція студентів філії обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

4.13. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

4.14.Рішення Конференції студентів філії є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування філії.

4.15.Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування філії є Студентська рада ПФ НУК.

4.16. Студентська рада ПФ НУК ім. ад. Макарова

4.16.1. організовує діяльність студентського самоврядування;

4.16.2. визначає позицію студентського самоврядування з актуальних питань студентського життя;

4.16.3. представляє студентське самоврядування в органах управління філією, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відноситься до їх компетенції;

4.16.4. приймає рішення в межах своїх повноважень;

4.16.5. скликає Конференцію студентів філії;

4.16.6. обирає секретаря та заступника голови Студентської ради, голів секторів  студентської ради;

 4.16.7. вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та союзах та підписує з ними відповідні угоди;

4.16.8. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради

4.17. За відповідним рішенням Студентської ради філії реєструється громадська організація «Студентська рада ПФ НУК» згідно чинного законодавства.

4.18. До складу Студентської ради філії входять: голова Студентської ради, заступник та голови секторів.

4.19. Члени Студентської ради філії зобов’язані відвідувати засідання Студентської ради.

4.20. Засідання Студентської ради філії відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради .

4.21.    Засідання Студентської ради філії є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради філії.

4.22.    Рішення Студентської ради філії приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради філії шляхом прямого відкритого голосування.

4.23. Рішення Студентської ради філії підписує голова Студентської ради та секретар Студентської ради філії.

4.24. Рішення Студентської ради є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування .

4.25. Голова Студентської ради філії:

4.25.1. організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази філії та цього Положення;

4.25.2. організовує та контролює виконання рішень Конференції студентів філії;

4.25.3. організовує та контролює виконання рішень Студентської ради філії

4.25.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради перед Конференцією студентів;

4.25.5. здійснює керівництво органами студентського самоврядування;

4.25.6. розподіляє обов’язки між головами секторів студради;

4.25.7. головує на засіданнях Студентської ради ;

4.25.8. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради угоди та документи;

4.25.9. делегує окремі повноваження членам Студентської ради філії

4.26. Розпорядження голови Студентської ради філії є обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування філії;

4.27 Голова Студентської ради філії обирається шляхом прямого таємного голосування студентів філії.

4.28. Вибори Голови Студентської ради філіїпроводяться восени раз на два роки після проведення Конференції усього студентства філії.

4.29. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради філії здійснюється Виборчою комісією Студентської ради філії.

4.30. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради філії особиста заява кандидата.

4.31.Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів університету та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 1% студентів університету

5. Контрольно-ревізійна комісія

5.1. Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів студентського самоврядування філії здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

5.2. Членами Контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не обіймають керівні посади у Студентській раді.

5.3. До складу Контрольно-ревізійної комісії входить не менше трьох студентів.

5.4. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на Конференції студентів філії.

6. Фінансова основа студентського самоврядування

6.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

6.1.1. кошти, визначені Вченою радою філії в розмірі не менш як 0,5% власних надходжень, отриманих філії  від основної діяльності;

6.1.2. членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму, встановленого Законом України;

6.1.3. кошти отримані із інших джерел, що не заборонені законодавством України.

6.2. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

6.3. Фінансування діяльності студентського самоврядування регламентується положенням про фінансування органів студентського самоврядування філії.

7. Додаткові положення 

7.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів філії. 

7.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування ПФ НУК ім.. адмірала Макарова вносяться Студентською радою філії. 

7.3. У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу організації студентського самоврядування в філії, Студентська рада ПФ НУК може приймати окремі положення та документи, що не суперечать цьому Положенню.

  

«УХВАЛЕНО»   

Студентською радою студентів ПФ НУК ім. адмірала Макарова 

Протокол №5 від 10.10. 2017 року