Список студентського парламенту ППІ НУК ім. адмірала Макарова 

 

Президент студентського парламенту – Артур Колісніченко 

 

Заступник Президента – Тетяна Будна 

 

Сектор науки,студентських ініціатив, та міжнародних зв’язків – Ярослава Білоус, Сергій Глущенко

 

Сектор працевлаштування  Максим Додул 

  

Сектор спорту та волонтерства –  Ніколаєва Ірина, Олександр Сурай

 

 Сектор культури та дозвілля – Павло Отченаш, Анна Авдеєнко

   

 


 

Положення про студентське самоврядування

ППІ НУК ім. адмірала Макарова

 

1.      Загальні положення

 

1.1. Студентське самоврядування ППІ НУК ім. адмірала Макарова (далі – студентське самоврядування) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні ППІ НУК ім. адмірала Макарова (далі – інституту).

1.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування інституту, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів інституту незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів інституту. Усі студенти, які навчаються в інституті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1.5.1. добровільності, колегіальності, відкритості;

1.5.2. виборності та звітності органів студентського самоврядування;

1.5.3. рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;

1.5.4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», нормативною базою інституту, цим Положенням та іншими нормативними актами прийнятими Конференцією студентів інституту або Студентською радою ППІ НУК ім. адмірала Макарова.

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету, інституту, а також гуртожитку.

 

2. Органи студентського самоврядування інституту

 

2.1 В інституту діють такі органи студентського самоврядування: Студентська рада ППІ НУК, очолювана президентом та його заступником. Сектор науки,студентських ініціатив, та міжнародних зв’язків; сектор працевлаштування; сектор спорту та волонтерства; сектор культури та дозвілля. 

2.2. Керівництво  інституту забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, тощо;

2.3. Адміністрація інституту не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

 

3. Функції, права та обов’язки органів студентського самоврядування інституту

 

3.1. Функції та права органів студентського самоврядування:

3.1.1. беруть участь в управлінні інститутом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;

3.1.2. вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу;

3.1.3. беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами;

3.1.4. беруть участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;

3.1.5. організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються в інституті до органів громадського самоврядування;

3.1.6. організовують процес обрання виборних представників з числа студентів до Вченої ради інституту;

3.1.7. вносять пропозиції щодо залучення коштів інституту для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

3.1.8. беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов'язані з діяльністю студентського самоврядування;

3.1.9. одержують від адміністрації  об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

3.1.10. складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського самоврядування;

3.1.11. затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування;

3.1.12. затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

3.1.14. оголошують акції протесту;

3.1.16. беруть участь у роботі стипендіальних комісій;

3.1.17. виконують інші функції, передбачені Законами України та цим Положенням.

 

3.2. Обов’язки органів студентського самоврядування:

 

3.2.1. інформують студентів з усіх питань життя інституту;

3.2.2. звітують перед студентами інституту про виконану роботу;

3.2.3. проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу інституту;

3.2.4. проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3.2.5. аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності інституту  і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в інституті приймаються рішення про:

3.3.1. відрахування студентів інституту  та їх поновлення на навчання;

3.3.2. переведення осіб, які навчаються в інституті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3.3.3. переведення осіб, які навчаються в інституті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4. поселення осіб, які навчаються в інституті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

3.3.5.затвердження правил внутрішнього розпорядку інституту в частині, що стосується осіб, які навчаються;

3.3.6. діяльність гуртожитку  для проживання осіб, які навчаються в інституті;

3.3.7. надання академічної відпустки та продовження академічної відпустки;

3.3.8. надання повторного навчання та індивідуального графіку складання сесії;

3.3.9. оголошення догани студентам та зняття стипендії.

 

4. Організаційна структура органів студентського самоврядування інституту

 

4.1 Вищим органом студентського самоврядування інституту є Конференція студентів  (далі Конференція). На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.2. Конференція студентів інституту:

4.2.1.  ухвалює Положення про студентське самоврядування  інституту, вносить зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів студентського самоврядування;

4.2.2. заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування та виносить ухвалу щодо їх діяльності;

4.2.3. затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;

4.2.4. затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4.2.5.   затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

4.2.6. обирає Контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування ППІ НУК.

4.2.7 затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів студентського самоврядування на підставі доповіді Виборчої комісії Студентської ради інституту.

4.2.8. заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови Студентської ради інституту.

4.3. Делегатів на Конференцію студентів інституту обирають на конференціях студентів інститутів/факультетів за нормою представництва, яку визначає Студентська рада інституту.

4.4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів інституту/факультету.

4.5.Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів інституту.

4.6.До складу делегатів Конференції студентів інституту  за посадами входять члени Студентської ради інституту.

 4.7.Конференцію студентів інституту  скликає Студентська рада ППІ НУК за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів інституту.

4.8.Конференцію студентів інституту проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

4.9. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати її проведення.

4.10. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.11.Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.12.Конференція студентів інституту обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

4.13. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

4.14.Рішення Конференції студентів інституту є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування інституту.

4.15.Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування інституту є Студентська рада ППІ НУК.

4.16. Студентська рада ППІ НУК ім. ад. Макарова

4.16.1. організовує діяльність студентського самоврядування;

4.16.2. визначає позицію студентського самоврядування з актуальних питань студентського життя;

4.16.3. представляє студентське самоврядування в органах управління інститутом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відноситься до їх компетенції;

4.16.4. приймає рішення в межах своїх повноважень;

4.16.5. скликає Конференцію студентів інституту;

4.16.6. обирає секретаря та заступника голови Студентської ради, голів секторів  студентської ради;

 4.16.7. вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та союзах та підписує з ними відповідні угоди;

4.16.8. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради

4.17. За відповідним рішенням Студентської ради інституту реєструється громадська організація «Студентська рада ППІ НУК» згідно чинного законодавства.

4.18. До складу Студентської ради інституту входять: голова Студентської ради, заступник та голови секторів.

4.19. Члени Студентської ради інституту зобов’язані відвідувати засідання Студентської ради.

4.20. Засідання Студентської ради інституту відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради .

4.21.    Засідання Студентської ради інституту є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради інституту.

4.22.    Рішення Студентської ради інституту приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради інституту шляхом прямого відкритого голосування.

4.23. Рішення Студентської ради інституту підписує голова Студентської ради та секретар Студентської ради інституту.

4.24. Рішення Студентської ради є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування .

4.25. Голова Студентської ради інституту:

4.25.1. організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази інституту та цього Положення;

4.25.2. організовує та контролює виконання рішень Конференції студентів інституту;

4.25.3. організовує та контролює виконання рішень Студентської ради інституту

4.25.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради перед Конференцією студентів;

4.25.5. здійснює керівництво органами студентського самоврядування;

4.25.6. розподіляє обов’язки між головами секторів студради;

4.25.7. головує на засіданнях Студентської ради ;

4.25.8. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради угоди та документи;

4.25.9. делегує окремі повноваження членам Студентської ради інституту

4.26. Розпорядження голови Студентської ради інституту є обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування інституту;

4.27 Голова Студентської ради інституту обирається шляхом прямого таємного голосування студентів інституту.

4.28. Вибори Голови Студентської ради інституту проводяться восени після проведення Конференції студентів університету.

4.29. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради інституту здійснюється Виборчою комісією Студентської ради інституту.

4.30. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради інституту є особиста заява кандидата.

4.31.Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Конференції студентів університету та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 1% студентів університету

 

5. Контрольно-ревізійна комісія

 

5.1. Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів студентського самоврядування інституту здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

5.2. Членами Контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не обіймають керівні посади у Студентській раді .

5.3. До складу Контрольно-ревізійної комісії входить не менше трьох студентів.

5.4. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на Конференції студентів інституту.

 

6. Фінансова основа студентського самоврядування

 

6.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

6.1.1. кошти, визначені Вченою радою інституту в розмірі не менш як 0,5% власних надходжень, отриманих інститутом  від основної діяльності;

6.1.2. членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму, встановленого Законом України;

6.1.3. кошти отримані із інших джерел, що не заборонені законодавством України.

6.2. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

6.3. Фінансування діяльності студентського самоврядування регламентується положенням про фінансування органів студентського самоврядування інституту.

 

7. Додаткові положення

 

7.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів інституту.

7.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування ППІ НУК ім.. адмірала Макарова вносяться Студентською радою інституту.

7.3. У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу організації студентського самоврядування в інституті, Студентська рада ППІ НУК може приймати окремі положення та документи, що не суперечать цьому Положенню.

 

«УХВАЛЕНО»  

Студентською радою студентів ППІ НУК ім. адмірала Макарова

 

Протокол №2 від 2.10. 2016 року

 


Президент студради Артур Колісніченко

Заступник президента Тетяна Будна

Голова сектору науки, студентських ініціатив та міжнародних зв’язків Ярослава Білоус

Голова сектору культури та дозвілля Ання Авдеєнко

Голова сектору спорту та волонтерства  Олександр Сурай