Ukrainian English Russian

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Первомайського  політехнічного  інституту Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова  __________________С.М. Доценко

                                                                    «___»________________2016р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ з молодіжної політики та міжнародних програм

Первомайського політехнічного інституту  НУК імені адмірала Макарова

Первомайськ, 2016р.

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – це мета, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів (ВНЗ), адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді.

Система заходів з виховання студентів Первомайського політехнічного інституту  НУК імені адмірала Макарова базується на основних положеннях Концепції національної системи виховання студентської молоді з урахуванням органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання.

Розроблені концептуальні засади виховання студентів інституту охоплюють головну мету, цілі i завдання виховної роботи, ідейне підґрунтя, основні напрямки i засоби досягнення мети; визначають, які соціально - етичні й духовні риси необхідно прищеплювати студентам інституту; вони також ураховують  накази та розпорядження директора, розпорядження декана, рішення профкому студентів. Також виховна робота зі студентами  орієнтується на кращі зразки досвіду українських та світових вищих навчальних закладів.  Зокрема, значна увага приділяється вимогам нормативних документів Болонського процесу.

Головною метою виховання, на досягнення якої спрямовано зусилля, є формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною свідомістю. Така особистість — це насамперед громадянин української держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цiнностi, це людина з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури.

2.     ПРИНЦИПИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРВОМАЙСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ  НУК імені адмірала Макарова

До принципів, на яких базуються цілі та завдання виховання, належать:

Ø демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;

Ø гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;

Ø єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями;

Ø диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального,

Ø інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;

Ø єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;

Ø  партнерство як форма стосунків між викладачами i студентами, співпраця у розв’язанні питань навчання, відпочинку, побуту, широке використання можливостей профкому студентів та аспірантів, підтримка i стимулювання студентських iнiцiатив;

Ø єдність навчання, виховання та науково-дослідної роботи, що передбачає добросовісне виконання кожним студентом своїх функціональних обов’язків i громадських доручень, участь у науково-дослiднiй роботі та громадському житті групи, курсу, факультету, інституту;

Ø пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

3.     МЕТОДИ ТА ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

3.1 Методи і форми виховної роботи стимулюють розвиток самоорганізації, самоуправління, критично-творчого мислення, самоактивності, творчості, самостійності та усвідомлення власних світоглядних орієнтацій, які є основою життєвого вибору, громадянського самовизначення. В основі оптимальних методів і форм виховної роботи є демократичний принцип взаємодії «викладач-студент».

3.2 Традиційні форми виховної роботи:

Ø збори студентського колективу (інституту, факультету, курсу, групи);

Ø обговорення політичних подій у державі та світі; випуски збірок власних творів, презентації книг викладачів і студентів, виставки нових періодичних видань: газет, журналів, книг, посібників;

Ø екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, концерти, рольові ігри, диспути, творчі зустрічі з викладачами, випускниками, письменниками, науковцями, політиками;

Ø науково-практичні студентські конференції, наукова робота студентів;

Ø семінари з питань організації виховної, наукової та навчальної роботи студентів;

Ø загальноінститутські виховні та культурно-мистецькі заходи;

Ø огляди художньої самодіяльності, фестивалі;

Ø культпоходи до музеїв, краєзнавчі екскурсії в інші міста і села України, туристичні походи, юридичні, психологічні, медичні консультації тощо;

Ø доброчинна (волонтерська) діяльність;

Ø вечори відпочинку, дискотеки, літературні зустрічі, українські вечорниці, спортивні ігри, змагання, секції, козацькі забави, вертепи тощо.

4.     ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

4.1 Суб’єктами, що забезпечують реалiзацiю виховної роботи в інституті та забезпечують концепції національно-патріотичного виховання студентів, є:

Ø вчена рада інституту;

Ø директор;

Ø начальник відділу з виховної роботи;

Ø деканат та кафедри;

Ø куратор;

Ø студентська рада інституту;

Ø студентська профспілкова організація;

Ø наукова бібліотека інституту.

Загальне керівництво виховного процесу в інституті здійснює начальник відділу з виховної роботи. Загально інститутський річний план найважливіших виховних заходів затверджуються директором.

4.2 З метою отримання знань про потреби та інтереси студентів, їх цiннiсну орiєнтацiю, специфіку сприйняття процесів суспільного життя в інституті проводяться соцiологiчнi опитування студентів. 

4.3 Основною організаційною одиницею освітнього процесу в інституті є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим напрямом у системі навчально-виховної діяльності кафедри, факультету та інституту.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КУРАТОРА КУРСУ

5.1 У своїй діяльності куратор керується чинним законодавством України "Про вищу освіту", наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про інститут, рішеннями Вченої ради інституту, наказами та розпорядженнями директора інституту, правилами внутрішнього розпорядку інституту та цим Положенням.

5.2 Куратор здійснює свою діяльність у взаємодії з кафедрою, деканом факультету, відділом з виховної роботи,  зі студентськими організаціями інституту та іншими підрозділами інституту.

5.3 Куратор, у своїй діяльності, безпосередньо підпорядковується та звітує начальнику відділу з виховної роботи. 

5.4  Кваліфікаційною вимогою для призначення куратора є вища освіта зі стажем роботи в інституті на посаді науково-педагогічного працівника не менше 1 року та особиста готовність до виховної роботи, високий рівень загальної культури та комунікабельність. Кандидатура куратора подається начальником відділу з виховної роботи  директору не пізніше від 30 червня поточного навчального року. Призначення кураторів здійснюється наказом директора на основі подання начальника відділу з виховної роботи.

5.5 Діяльність куратора фіксується в індивідуальному плані роботи викладача, а також у плані роботи куратора. 

5.6 Робота кураторів передбачає:

Ø систематичні зустрічі куратора з академічними групами для проведення планових та позапланових заходів;

Ø систематичні зустрічі куратора з викладачами, для одержання інформації про успішність опанування професійних програм та дисциплінованість студентів;

Ø звіти куратора на засіданнях відділу з виховної роботи.

5.6 Головними обов’язками куратора є:

Ø знайомити студентів з організацією навчального процесу, правилами внутрішнього розпорядку інституту, правилами проживання в гуртожитку, розпорядженнями декана факультету, наказами директора;

Ø формувати в групі згуртований студентський колектив; створювати в ньому атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, відповідальності;

Ø допомагати у формуванні активу групи, котрий надалі буде самостійно координувати діяльність академічної групи;

Ø надавати допомогу активу академічної групи в організаційній роботі, сприяти залученню студентів до науково-дослідної роботи та розвитку різних форм студентського самоврядування;

Ø постійно організовувати і провадити моніторинг якості навчання і дисципліни студентів;

Ø негайно інформувати керівництво факультету та працівників деканату про факти порушення студентами навчальних обов’язків;

Ø брати безпосередню участь у службових розслідуваннях за фактами порушення дисципліни в академічній групі;

Ø інформувати у разі необхідності батьків про якість навчання та дисципліну студента;

Ø провадити індивідуально-консультативну роботу групи, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента, його сімейно-побутові умови, звертати увагу на погляди та інтереси студентів, виявляти їхні здібності, залучати до участі у громадському житті, культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходах;

Ø своєчасно надавати звітні документи для поточного контролю проведеної роботи керівництву факультету.

5.7 Права куратора:

Ø одержувати необхідну для ефективної роботи куратора інформацію на кафедрах і в деканаті та в органах студентського самоврядування;

Ø брати участь у роботі інститутських підрозділів під час обговорення питань, що стосуються групи або окремих її студентів;

Ø підтримувати контакти з батьками або родичами студентів;

Ø відвідувати лекції та семінарські заняття, бути присутнім на заліках та іспитах у своїй групі;

Ø брати участь у всіх заходах, що провадяться в групі, у роботі студентських організацій, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи цих органів;

Ø подавати рекомендації до адміністративних та громадських організацій факультету щодо заохочення і підтримки кращих студентів;

Ø брати участь у розселенні студентів у гуртожитки та здійснювати перевірку житлово-побутових умов студента.

6.     ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

6.1  Головним завданням у діяльності відділу є реалізація  комплексного процесу виховання у напрямах відповідно до п.2. даного Положення.

6.2 Координувати роботу факультету, кафедр, кураторів з питань організації виховної роботи та студентського самоврядування.

6.3  Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами, організації їхнього дозвілля та побуту.

6.4 Опікуватися умовами навчання та побуту пільгових категорій студентів та підтримувати контакти з службами………………………….

6.5 Оцінювати якість роботи куратора на підставі анкетування студентів. Наприкінці навчального року за поданням начальника відділу визначаються та заохочуються кращі куратори.

6.6 Сприяти адаптації студентів І курсу до нової системи навчання, паралельно ознайомлювати їх із правами та обов’язками відповідно до законодавства України про освіту.

6.7 Одержувати необхідну  інформацію та приймати участь у міжнародних програмах стажування студентів та викладачів.

6.8 Сприяти стажуванню кращих студентів та викладачів інституту за міжнародними програмами.

7. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ  ВІДДІЛУ

7.1 Фінансування заходів з питань організації виховної роботи та студентського самоврядування (тренінги, семінари-практикуми, дні кафедри тощо) здійснюється за рахунок коштів інституту на підставі кошторису, затвердженого директором інституту, в установленому законодавством порядку та також інших джерел, не заборонених законодавством України.

7.2 Також фінансування здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, благодійних внесків.

8. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

8.1 Відділ створюється у структурі інституту в межах встановленої чисельності працівників інституту.

8.2 Штат Відділу складають працівники, які працюють за трудовим договором або контрактом.

8.3 До складу Відділу входять:

- начальник Відділу - штатний працівник інституту;

- куратори курсів - на громадських засадах;

- викладачі-куратори міжнародних програм - на громадських засадах;

- члени студентського парламенту - на громадських засадах.

8.4 Керівництво Відділом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора інституту і організовує свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

8.5 Структура Відділу може бути змінена лише наказом директора інституту.